Превенция на корпупцията

Превенция на корпупцията

Директивата за превенция на корупцията във Федералната администрация от 30 юли 2004 г. (RL) определя правната рамка за задачите на пре-венцията на корупцията в Централата на Министерството на външните работи и в представителствата в чужбина. Целта на RL е по разбираем начин и посредством по-малко разпоредби да предложи насоки за изпълнен с доверие, справедлив и прозрачен начин на работа на администрацията.

Korruption Увеличаване на снимка (© colourbox)

Етични принципи и неприемането на корупцията трябва дълбоко да залегнат в съзнанието на работещите в Централата на Министерството на външните работи и на акредитираните и местни служители в представителствата в чужбина. Важна задача на превенцията на корупцията в Централата на Министерството на външните работи и в представителствата в чужбина е сенсибилизирането на работещите за тематиката, защитата от евентуални корупционни опасности и поддържането на високи етични правни стандарти като интегрирана съставна част от действията на администрацията.

Лица за контакти във връзка с превенция на корпупцията в представителството са Моника и Томас Хелинг.

Възнаграждения, лични подаръци или други облаги

Важи принципът: Забрана за приемане!

Без съгласието на учреждението работещите в Централата на Министер-ството на външните работи и акредитираните и местни служители в представителствата в чужбина нямат право да приемат възнаграждения, лични подаръци или други облаги във връзка с тяхната дейност. Всички останали разпоредби може да се намерят в циркулярните писма на Федералното министерство на вътрешните работи относно забраната за приемане на възнаграждения или подаръци във Федералната админи-старция от 08.11.2004 г. и в съответните циркулярни указания на Министерството на външните работи. Допълнителни указания и отговори на често задавани въпроси ще научите под ръководството на Федералното министерство на вътрешните работи от разработения от интерактивния кръг за превенция на корупцията между Федералната администрация и икономиката каталог на въпроси и отговори на тема: Приемане на възнаграждения, лични подаръци или други облаги.
Въпроси и указания по темата за превенция на корупцията в Министерството на външните работи може да отправяте и към Упълномощеното лице за превенция на корпупцията в Министерството на външните работи.

Каталогът е на страницата на Федералното министерство на вътрешните работи на немски език:

Превенция на корпупцията