Информация за подаване на молба за издаване на удостоверение за наследници

notarielle Beurkundung Увеличаване на снимка (© dpa - Report)

Информация за подаване на молба за издаване на удостоверение за наследници

Всички данни почиват на информация, която е известна в момента на съставянето на текста. За пълнотата и верността им, особено във връзка с междувременно настъпили възможни промени, не може да се гарантира

Германските служби за поземлени регистри и банки при откриване на наследствена процедура преди да предприемат прехвърляне на собственост респ. изплащане на парични суми изискват от наследниците представяне на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ. Също и български районни съдилища, занимаващи се с наследствени дела, служби и институции могат да изискат документ, доказващ реда на унаследяване, съгласно германското право, когато починалият е германец. Това може да стане само под формата на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ.

1. Какво представлява удостоверението за наследници?

В правния обмен често за наследника е необходимо да докаже правото си за унаследяване, напр., ако трябва да бъде вписан в поземления регистър на мястото на наследодателя, когато би искал да разполага с вещи от наследството или иска да предяви вземания на наследодателя, а трети лица биха искали да се уверят, че наистина имат работа с новия титуляр. За наследника това доказателство може да се представи с помощта на удостоверението за наследници. Удостоверението за наследници е официално свидетелство на наследствения съд под формата на публичен документ за наследственото право на наследника. В удостоверението за наследници се посочва правото за наследяване респ. обемът на наследството, евентуално разпоредено първоначално или последващо наследство или изпълнение на завещание. В него не се посочва обременяване на наследника с претенции за запазени части от наследственото имущество, завети или тежести.

2. Процедура за подаване на молба

Удостоверението за наследници може да се издаде само от Наследствен съд (отделение в Районен съд) в Германия. Компетентен е Наследственият съд по последно местоживеене респ. място на пребиваване на наследодателя. Ако наследодателят последно не е живял в Германия, то в този случай по принцип е компетентен Районният съд в Берлин-Шьонеберг. Молбата за издаване на удостоверение за наследници може да се подаде в съответния Наследствен съд, при нотариус или в дипломатическите представителства на Федерална република Германия в чужбина, посолствата и консулствата. Право да подаде такава молба по принцип има наследникът или сънаследникът. Молбата трябва да съдържа клетвена декларация за определени факти, например дали има или няма разпореждане за след смъртта и дали има висящ правен спор за наследството. Тази клетвена декларация заедно с молбата се заверява нотариално в Посолството. Декларацията може да се направи само лично от наследника, а не от адвокат или друго упълномощено лице. Таксата за това се определя в зависимост от стойността на наследството.

Молбата за издаване на удостоверение за наследници, която трябва да се завери нотариално, се съставя от оправомощен за това служител в Посолството. Молбата съдържа данни за наследодателя, за наследствената квота, основанието за призоваване към наследяване и възможни ограничения на разпореждането, както и декларация за приемане на наследството, но по принцип текстът е насочен към съответния конкретен случай, каква е роднинската връзка с наследодателя и дали е оставено завещание. По тази причина Ви молим да попълните въпросника: Fragebogen zur Erlangung eines Erbscheins [pdf, 207.2k] и заедно с копията от необходимите документи да ги изпратите на пощенския или мейл-адреса на Посолството.

Въпросникът трябва да се попълни на немски език. Преведеният на български език въпросник е само за Ваша ориентация.

3. Необходими документи (§ 2356 Германски граждански кодекс)

  • задграничен паспорт/лична карта на молителя
  • смъртен акт на наследодателя/починалия
  • всички завещания на наследодателя в оригинал или заверени копия от тях

Ако наследници са с ъпруг/съпруга, потомци или други роднини, то съпружеството или роднинството се доказват със следните документи:

  • акт за граждански брак
  • акт за раждане или акт за произход
  • ако съпругът/съпругата или имащият право на наследство роднина са починали преди наследодателя, техните актове за смърт
  • при отказ от правото на наследство на даден наследник, трябва да се представи договор за отказ от правото на наследяване или да се посочи мястото, където е депозиран
  • при отказ от наследството е достатъчно да се посочат намиращите се в Наследствения съд документи
  • при български наследодател, ако има: документ за удостоверяване на правото за унаследяване съгласно българското законодателство

Всички документи трябва да се представят в съда в оригинал или като заверени копия. Документи на чужди езици при нужда (в зависимост от съответния Наследствен съд) трябва да бъдат внесени с превод и апостил, свидетелства за гражданско състояние могат да се подадат като многоезични т.н. международни свидетелства. Такива могат да се получат в Службите за гражданско състояние.

4. Разноски

Във връзка с нотариалната заверка на молбата за издаване на удостоверение за наследници от Посолството на Федерална република Германия се събира такса за нотариалната заверка на молбата, като съответната такса зависи от стойността на наследството. Освен това Наследственият съд взема такса за издаването на удостоверенението за наследници. Ако издаденото от германски Наследствен съд удостоверение за наследници ще се използва в България, е необходимо поставянето на апостил и превеждането на удостоверението за наследници от заклет преводач.

Информация за подаване на молба за издаване на удостоверение за наследници

Kreuz auf Buch

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна

Преведеният на български език въпросник

Въпросникът трябва да се попълни на немски език. Преведеният на български език въпросник е само за Ваша ориентация.