Признаване на официални документи в Германия и България

Apostille Увеличаване на снимка (© www.apostille-service.de)

Република България се присъедини към Хагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на български документи, които ще се използват във Федерална република Германия; ето защо съгласно § 13 алинея 5 от Консулския закон тя трябва да се преустанови.

Между договорящите се страни легализацията се замества от т.н. Хагски апостил. С него се потвърждава истинността на един официален документ. Самият апостил представлява специален печат.

Моля, имайте предвид, че Посолството в никакъв случай няма правомощия за полагане на апостил, нито на немски, нито на български документи.

Български документи

Компетентно за полагането на апостилния печат върху български съдебни или нотариално заверени документи е българското Министерство на правосъдието (ул. Славянска 1, 1000 София).

От 01.06.2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката (бул. “Княз Дондуков” 2а, 1000 София) ще удостоверява с “Апостил” документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и предназначени за ползване в чужбина.

Свидетелства за гражданско състояние, които се издават по образец на Конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние (CIEC), Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil - mit Mustern [pdf, 929.09k] са освободени от всякаква официалност в другите държави, подписали тази Конвенция. България е страна по Виенската конвенция на CIEC от 08.09.1976 г., КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА [pdf, 206.46k] така че Службите по гражданското състояние могат да издават от 18.12.2013 г. многоезични извлечения от книгите за гражданското състояние (актове за раждане, актове за граждански брак и смъртни актове), за които в Германия не е необходим апостил.

Компетентно за полагането на апостилния печат върху останалите български официални документи е българското Министерство на външните работи (Консулски отдел, ул. "Алфред Нобел" 2, 1113 София).

В случай на съмнение български апостили могат да се проверяват за истинността им онлайн. За тази цел в полето отдясно ще намерите линкове към интернет страниците на съответните български министерства. В техните форми за въвеждане на информация се вписва идентификационният номер на проверявания апостил (виж последния ред на апостилния печат).

Германски документи

Германски документи трябва да са снабдени с апостилен печат от съответната компетентна германска служба за поставяне на апостил. За да разберете коя е компетентната за това служба, трябва да се обърнете към службата, която е издала документа.

Германски многоезични извлечения от регистрите за гражданското състояние, които се издават по образец на Виенската конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние от 08.09.1976 г., Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil - mit Mustern [pdf, 929.09k] са освободени от всякаква официалност в другите държави, страни по тази Конвенция (за България е в сила от 18.12.2013 г. ). КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА [pdf, 206.46k]

Преводите

Преводите може да направите в Германия или България. Ако преводът е направен в България, то подписът на преводача трябва да е заверен от българското Министерство на външните работи. Обаче съответната служба в Германия решава по своя преценка, дали превод, направен в чужбина, може да се използва в Германия.

Признаване на официални документи

Dokumentenunterzeichnung, (c) colourbox.com

Правен и консулски отдел

На 12.12.2017г. (вторник) следобед отдел „Правни и консулски въпроси“ няма да работи !

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни 2017 г. и 2018 г. , в които Посолството няма да работи

През 2017 г. и през 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)
01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на външните работи

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на правосъдието

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на образованието и науката