Признаване на официални документи в Германия и България

Apostille Увеличаване на снимка (© www.apostille-service.de)

Република България се присъедини към Хагската конвенция за освобождаване на чуждестранни официални документи от легализация, считано от 29 април 2001 г. С това вече не е необходима легализацията на български документи, които ще се използват във Федерална република Германия; ето защо съгласно § 13 алинея 5 от Консулския закон тя трябва да се преустанови.

Между договорящите се страни легализацията се замества от т.н. Хагски апостил. С него се потвърждава истинността на един официален документ. Самият апостил представлява специален печат.

Моля, имайте предвид, че Посолството в никакъв случай няма правомощия за полагане на апостил, нито на немски, нито на български документи.

Български документи

Компетентно за полагането на апостилния печат върху български съдебни или нотариално заверени документи е българското Министерство на правосъдието (ул. Славянска 1, 1000 София).

От 01.06.2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката (бул. “Княз Дондуков” 2а, 1000 София) ще удостоверява с “Апостил” документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и предназначени за ползване в чужбина.

Свидетелства за гражданско състояние, които се издават по образец на Конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние (CIEC), Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil - mit Mustern [pdf, 929.09k] са освободени от всякаква официалност в другите държави, подписали тази Конвенция. България е страна по Виенската конвенция на CIEC от 08.09.1976 г., КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА [pdf, 206.46k] така че Службите по гражданското състояние могат да издават от 18.12.2013 г. многоезични извлечения от книгите за гражданското състояние (актове за раждане, актове за граждански брак и смъртни актове), за които в Германия не е необходим апостил.

Компетентно за полагането на апостилния печат върху останалите български официални документи е българското Министерство на външните работи (Консулски отдел, ул. "Алфред Нобел" 2, 1113 София).

В случай на съмнение български апостили могат да се проверяват за истинността им онлайн. За тази цел в полето отдясно ще намерите линкове към интернет страниците на съответните български министерства. В техните форми за въвеждане на информация се вписва идентификационният номер на проверявания апостил (виж последния ред на апостилния печат).

Германски документи

Германски документи трябва да са снабдени с апостилен печат от съответната компетентна германска служба за поставяне на апостил. За да разберете коя е компетентната за това служба, трябва да се обърнете към службата, която е издала документа.

Германски многоезични извлечения от регистрите за гражданското състояние, които се издават по образец на Виенската конвенцията на Международната комисия по гражданското състояние от 08.09.1976 г., Con­ven­ti­on re­la­ti­ve à la dé­livran­ce d’ex­traits plu­ri­lin­gues d’ac­tes de l’état ci­vil - mit Mustern [pdf, 929.09k] са освободени от всякаква официалност в другите държави, страни по тази Конвенция (за България е в сила от 18.12.2013 г. ). КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 Г. ВЪВ ВИЕНА [pdf, 206.46k]

Преводите

Преводите може да направите в Германия или България. Ако преводът е направен в България, то подписът на преводача трябва да е заверен от българското Министерство на външните работи. Обаче съответната служба в Германия решава по своя преценка, дали превод, направен в чужбина, може да се използва в Германия.

Признаване на официални документи

Dokumentenunterzeichnung, (c) colourbox.com

Правен и консулски отдел

Адрес, Връзка, Контакт

Comment

Връзка в спешни случаи, които изискват и извън приемното време незабавни действия от страна на посолството

15.06. – 06.10.  В спешни случаи извън работното време има връзка с Посолството по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

07.10. – 14.06.  В спешни случаи извън работното време на Посолството, връзка с дежурния екип може да бъде осъществена след края на работното време до полунощ, както и събота - неделя и през празнични дни между 7:00 и 24:00 ч., по телефона или със SMS на номер 00359-887 204106

Адрес

ул. "Фредерик Жолио-Кюри" 25
1113 София, България
 
Mетростанция: Фр. Жолио-Кюри

Телефон:
(00359)-2-918 380 (Информация по консулски и визови въпроси само понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч.
петък от 8.30 до 10.30 ч.)
Факс:
(00359)-2-9634117 или (0049)-30- 1817 67254

Работно време на гишетата в Правен и консулски отдел и Визова служба, получаване на паспорти с виза, запазване на дата и час

За подаване на молби и издаване на немски паспорт, за заверки, удостоверения за пенсия и други консулски услуги, моля, обръщайте се към гише 3 и 4, вход за отдел „Правни и консулски въпроси“ на Посолството

Работно време - частично необходимо предварително онлайн запазване на дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.
* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.

Визова служба приемане на молби само след предварително онлайн запазени дата и час

* Понеделник до четвъртък:
   08.15 ч. до 11.30 ч.: само приемане на молби
   15.00 ч. до 15.30 ч.: само получаване на паспорти с виза

* Петък:
   08.15 ч. до 10.30 ч.: само приемане на молби
   12.30 ч. до 13.15 ч.: само получаване на паспорти с виза

Контакт по телефона

Поради потока от клиенти за съжаление не по всяко време е възможна консултация по телефона. Информация по консулски и визови въпроси се дава само от понеделник до четвъртък от 8.30 до 10.30 ч. и от 15.30 до 16.30 ч., както и петък от 8.30 до 10.30 ч.

Телефон:
(00359)-2-918 380

Плащане

в брой (само с български лева) или с кредитна карта (Visa-, Mastercard)

Празнични дни през 2018 г., в които Посолството няма да работи

През 2018 г. Посолството няма да работи на следните германски респ. български официални празници:

01 януари (Нова година)
05 март (Национален празник, 03 март)
30 март (Разпети петък)
02 април (Великден)
01 май (Ден на труда)
07 май (Ден на храбростта и Българската армия, 06 май)
24 май (Ден на славянската писменост)
06 септември (Ден на Съединението)
24 септември (Ден на независимостта, 22 септември)
03 октомври (Ден на Германското единство)
24-26 декември (Коледа)
31 декември (Нова година)

почетни консули в Пловдив и във Варна

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на външните работи

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на правосъдието

Онлайн проверка на апостили на българското Министерство на образованието и науката