Какво означава конкурентоспособност?

Понятието конкурентоспособност произлиза от икономиката и обозначава способността на едно предприятие да пласира с печалба своите стоки, респ. услуги, а по този начин да печели от вложения капитал. Ако печалбата е прекалено ниска, инвеститорите/ собствениците оттеглят капитала си и го пренасочват другаде.  Понятието конкурентоспособност не може да се прилага по един и същи начин спрямо цялото народно стопанство. Тъй като за него реализирането на печалба не е коститутивно. Институтът на Германската икономика разглежда дяла на Германия в световния експорт като доказателство за конкурентоспособност. Това не е погрешно, но донякъде е опростено, тъй като този „пазарен дял“ се дължи също и на големината на икономиката. Например САЩ имат нисък експортен дял (износ спрямо БВП), което обаче не е равнозначно с недостатъчна конкурентоспособност:

Дял в световната икономическа дейност и в световната търговия за 2012 г.

Увеличаване на снимка

Често пъти конкурентоспособността на една страна се обвързва с активното салдо в търговския и преводен баланс и баланса на услугите. Това означава, че внесените стоки се смятат „отрицателно“. Но световната търговия не е игра с нулеви суми, в която печели онзи, който най-много изнася и най-малко внася. Държава, която постига активно салдо, трупа валута –  искове към чужди страни. Стойността на тези претенции се разкрива икономически едва тогава, когато те биват реализирани, т.е. когато се получават стоки от чуждата страна. Дотогава могат да се случат много неща, както показа световната финансова криза.

Че един траен дефицит в баланса, т.е. трупането на задължения спрямо чужди държави, може да доведе също до дългосрочни проблеми, може да се наблюдава особено красноречиво в южноевропейските страни, засегнати от кризата. Тъкмо затова германският закон за растеж и стабилност от 60-те години определи „външнотърговското равновесие“ като цел на стопанската политика.

Съвсем друг е смисълът на понятието конкурентоспособност на мястото на инвестиции. Кои икономики привличат инвестиции и постигат по този начин растеж и висок стандарт? В това отношение САЩ има по-добри показатели в сравнение с Германия, с дяловете в световната търговия. Решителен и основополагащ фактор е продуктивността на труда. Високата продуктивност позволява високи доходи – заплати и възвръщаемост на капиталите.

Държавите могат да окажат влияние на производителността на населението чрез редица мерки, като например инфраструктура, законодателна и данъчна система, политическа стабилност, образование и много други. Тези мерки, разбира се, се намират в тясна обвързаност: голямото данъчно бреме от една страна може да бъде неизгодно за предприятията, но на отсрещната везна могат да се поставят финансираните чрез него държавни действия за повишаване на производителността. Глобалният индекс за конкурентоспособността на Световния икономически форум посочва много от тези фактори. Изчислените въз основа на тях общи стойности обаче не представляват измерване, а по-скоро са само „обосновано предположение“ (educated guess) за бъдещо икономическо развитие. Модерното понятие за конкурентоспособност  трябва да съдържа в себе си понятието устойчивост. Хищническата експлоатация на природата може да е „продуктивно“, но само за ограничено време. Тогава би било необходимо влагане предимно на ресурси за ограничаване на вредите спрямо околната среда, които да бъдат извадени от производствения сектор. Ако питейната вода и чистият въздух станат луксозна стока, тогава и стандартът на живот ще падне. Опитите това да бъде измерено, все още са в начален стадий.