Mиграция към Германия – факти

С новата година отпаднаха и последните ограничения за работа в Европейския съюз за румънци и българи. На национално и европейско равнище с темата „Миграция по бедност“ от Румъния и България се прави политика. Въз основа на съответно парламентарно запитване Федерал-ното правителство се постара да направи обстойно представяне на общите взаимовръзки, което може да бъде намерено на линка по-долу:

Link

Перспективите в момента за германския пазар на труда остават привет-ливи поради конюнктурното оживление: млади хора, често с добро обра-зование, търсят в Германия професионално бъдеще. Една мъдра мигра-ционна политика помага да се превъзмогва недостигът на специалисти (Fachkräfteengpässe) и дългосрочно да се съхрани стабилността на социалните осигурителни системи. Федералното правителство иска да засили политиката на посрещане (Willkommenskultur) в Германия и да подобри миграционните условия за хора с добро, академично или професионално образование и от страни, които не са членки на ЕС. За страните в криза в Европа са необходими благоприят-стваща растежа консолидация и структурни реформи, за да се подобрят отново собствените икономически перспективи.

Fachkräfteengpässe
Willkommenskultur

© BMWi