Немски и немскоезични културни институции в България

Много институции в България представят, подкрепят и предават аспекти на немската култура. Те информират за събития и програми, свързани с Германия, като програми за обмен & стипендии, концерти & изложби, както и проекти, свързани с немския език. Тук ще намерите списък на най-важните немскоезични културни институции в България.

Гьоте - институт България

Акценти в работата на Гьоте институт (ГИ) са срещите между български и немски творци и интелектуалци, представянето на немската съвременна култура и насърчаването на германо-българското и европейското сътрудничество в културната и духовната сфера. ГИ предлага езикови курсове, разполага с голяма библиотека и поддържа няколко читални в други градове в България.

ДААД (Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е съвместна институция на германските висши училища за подпомагане на международния им ангажимент. Тя предоставя на чуждестранни студентистипендии за следване и изследователски проекти в немски висши училища. В България тя се представлява от фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ със седалище в София.

Консултантски отдел по немски език

Консултациите за немски език се поемат в България от Йорг Каснер по покана на Министерството на образованието на България. Той консултира училища с разширена програма по немски език, които по правило предлагат обучение за придобиване на Немска езикова диплома (DSD). Отделът консултира училищата при изпълняването на DSD-програмата, ръководи изпита за DSD и повишава квалификацията на преподавателите по немски език в професионално и методическо и дидактическо отношение.

Фондация „Александър фон Хумболд“

Фондация „Александър фон Хумболд“ насърчава научното сътрудничество между отлични чуждестранни и немски изследователи. Всяка година на повече от 2.000 изследователи от цял свят тя предоставя възможност за научен престой в Германия. Освен това тя е правителствена организация - посредник на германската външна културна и образователна политика и насърчава международния културен диалог и научния обмен.

Международно дружество „Елиас Канети“

Към основните цели на дружество „Елиас Канети“ спадат изследването на творчеството на Канети, насърчаването на европейските интеграционни процеси, както и съдействието за изграждане на структури на гражданското общество в България чрез културно посредничество, културен диалог и политическо образование и наука.

Асоциация „Изкуство Днес“

Асоциация „Изкуство Днес“ е организация с идеална цел в Пловдив, занимаваща се с модерно изкуство. Тя представя модерни произведения на изкуството, предоставя информация за творци и организира творчески семинари, уъркшопи и дискусионни форуми за ученици и студенти.

Младеж за разбирателство (България)

Организацията „Младеж за разбирателство“ организира международни и дългосрочни програми за обмен на ученици. В повече от 50 страни тя се застъпва за съвместен междукултурен живот и активно разбирателство между народите и ежегодно се грижи за ок. 500 младежи, които отиват за една учебна година в Германия, за да опознаят немското ежедневие в приемно семейство. Организацията с идеална цел предоставя няколко стипендии за престой на български ученици в Германия.

Немскоезични културни институции

Edward Hopper: Hotel Lobby